Zdravotník zotavovacích akcí

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ


Kurz je akreditován MŠMT jako rekvalifikační a je veden profesionálními záchranáři.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO JE CÍLEM KURZU ?

Absolvent získá rekvalifikaci na vykonávání funkce zdravotníka:

  • zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty škol v přírodě
  • organizovaných orgány resortu školství

01

CO SE ABSOLVENT V KURZU NAUČÍ

Po absolvování rekvalifikace bude schopen působit jako zdravotník na zotavovacích akcích, táborech, zájezdech, sportovních výcvicích a školách v přírodě. Bude umět poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví osob, naučí se organizovat zásah při poskytování první pomoci, zajišťovat přivolání odborné pomoci.
Bude schopen zachránit tonoucího. Při poskytování první pomoci bude umět zvážit a zajistit bezpečnost pro sebe i ostatní. Bude spolupracovat se záchrannou službou při jejím zásahu, s ohledem na specifika okolního prostředí. Bude znát právní aspekty své funkce i to, jak svou činnost správně dokumentovat. Bude obeznámen se základy hygieny, na jejíž dodržování bude jako zdravotník dohlížet.

02

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Kurz je určen pro osoby starší 18 let, psychicky a zdravotně způsobilé k vykonávání funkce zdravotníka zotavovacích akcí

03

JAK PROBÍHÁ VÝUKA

Výuka je organizována prezenční formou teoretických přednášek a praktického nácviku pod vedením lektora s praxí na záchranné službě. Celkový počet hodin rekvalifikace je 40, z toho je 23 hodin teorie a 17 hodin praktického nácviku.

04

JAKÝ JE VÝSTUP KURZU

Získané znalosti a dovednosti absolvent na konci rekvalifikace prokáže v písemném testu z teorie a v půlhodinové ústní zkoušce z teoretických znalostí a praktických dovedností. Po úspěšném složení zkoušek obdrží oficiální potvrzení o rekvalifikaci.

 

Napsat komentář