Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz je akreditován MŠMT jako rekvalifikační a je veden profesionálními záchranáři.

Co je cílem kurzu:
Absolvent získá rekvalifikaci na vykonávání funkce zdravotníka:

– zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty škol v přírodě
– organizovaných orgány resortu školství

Co se absolvent naučí:
Po absolvování rekvalifikace bude schopen působit jako zdravotník na zotavovacích akcích, táborech, zájezdech, sportovních výcvicích a školách v přírodě. Bude umět poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví osob, naučí se organizovat zásah při poskytování první pomoci, zajišťovat přivolání odborné pomoci.
Bude schopen zachránit tonoucího. Při poskytování první pomoci bude umět zvážit a zajistit bezpečnost pro sebe i ostatní. Bude spolupracovat se záchrannou službou při jejím zásahu, s ohledem na specifika okolního prostředí. Bude znát právní aspekty své funkce i to, jak svou činnost správně dokumentovat. Bude obeznámen se základy hygieny, na jejíž dodržování bude jako zdravotník dohlížet.

Pro koho je kurz určen:
Kurz je určen pro osoby starší 18 let, psychicky a zdravotně způsobilé k vykonávání funkce zdravotníka zotavovacích akcí

Jak probíhá výuka:
Výuka je organizována prezenční formou teoretických přednášek a praktického nácviku pod vedením lektora s praxí na záchranné službě. Celkový počet hodin rekvalifikace je 40, z toho je 23 hodin teorie a 17 hodin praktického nácviku.

Jaký je výstup kurzu:
Získané znalosti a dovednosti absolvent na konci rekvalifikace prokáže v písemném testu z teorie a v půlhodinové ústní zkoušce z teoretických znalostí a praktických dovedností. Po úspěšném složení zkoušek obdrží oficiální potvrzení o rekvalifikaci.

učební plán kurzu

Zdravotník zotavovacích akcí„:

Téma

Počet hodin
Teorie

Praxe

Celkem
1. Znalosti systému přednemocniční neodkladné péče v ČR
– 1/1/1

2. Základy složení a funkce lidského těla
– 8/8

3. První pomoc – teoretická část
– 9/9

4. První pomoc – praktická část
– 12/12

5. Základy zdravotnické dokumentace
– 1/1

6. Práva a povinnosti zdravotníku zotavovacích akcí
– 1/1

7. Hygiena a epidemiologie
– 2/2

8. Základy záchrany tonoucích
– 1/3/4

9. Transport ranených improvizovanými prostredky
– 2/2

Celkem – 23/17/4017

Zkoušky:

Problematiku zdravotníku zotavovacích akcí stanoví:
Vyhláška c. 185/1990 Sb., § 5, odst. 2, písm. c)
Vyhláška c. 445/1991 Sb., § 5, odst. 2, písm. d).